לחווית הגלישה הטובה ביותר יש להשאיר את המכשיר במצב אנכי
נכסים יד שניה פרויקטים חדשים מאגר עסקאות נדל"ן

תנאי שימוש

פורסם:
8/27/2019 12:00:00 PM

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ynet נדל"ן האתר נקרא בתנאי שימוש אלה "האתר" או בשמו "ynet נדל"ן". 

הנך מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה, שכן הגישה לתכני האתר, לרבות השימוש בו, מעידים על הסכמתך להם. 

חלק מהפעולות באתר (לדוגמה, מסירה מקוונת של מודעות לפרסום) כפוף לתנאי שימוש או להסכמים מקוונים נוספים ובחלק מן המקרים תתבקש לאשר באופן פעיל את הסכמתך לתנאי שימוש או הסכמים מקוונים נוספים אלה - במקרה כזה, ביצוע הפעולות הנ"ל יהיה כפוף הן לתנאי השימוש הכלליים שלהלן והן לתנאי השימוש ולהסכמים המקוונים הנוספים החלים עליהם כאמור.

תנאים אלה חלים על השימוש ב-ynet נדל"ן ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. 

בכל מקרה, כל התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, 

אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

 

מי מפעיל את ynet נדל"ן

האתר נמצא בבעלות לוח ידיעות בע"מ (שותפות רשומה) מרחוב מוזס 1, ראשון לציון,  (להלן :"לוח ידיעות"), המפעילה ומנהלת אותו. תוכל לפנות ללוח ידיעות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוניynadlan@ynet.co.il, ובאמצעות פקסימיליה מספר 03-6954269

 

השימוש ב-ynet נדל"ן

הנך רשאי להשתמש ב-ynet נדל"ן בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים ב-ynet נדל"ן באופן אחר, אלא אם כן קיבלת מראש ובכתב את הסכמתה לכך. 

הנך רשאי להשתמש ב-ynet נדל"ן למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

אין להשתמש ב-ynet נדל"ן לצורך משלוח מודעות הנושאות תוכן מסחרי ו/או פרסומי אל מפרסמי הודעות באתר; להעלאת פרסומות של בתי עסק בלא תיאום מוקדם עם ynet נדל"ן ו/או פרסומות שאינן בגדר מודעות לפרסום מוצרים ו/או שירות ו/או מידע כמפורט מטה; ו/או במטרה לנסות ו/או ליצור מצג מטעה כגון באמצעות פרסום מודעה מטעם מתווך או סוחר, שלא בקטגוריות 'תיווך' או 'סוחרים'.

אין להעתיק, להציג בפומבי, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המתפרסמים באתר (לרבות המודעות) לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי ו/או בניגוד לאיסורי השימוש המפורטים לעיל. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך ynet נדל"ן בלוחות מודעות כלשהם, באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי וכיו"ב. 

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא, לרבות יישומי מחשב ובכללם (אך לא רק) תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך ynet נדל"ן או לצורך הצגתם במסגרת אחרת כלשהי שאיננה ynet נדל"ן בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ-.ynet נדל"ן

אין להציג תכנים מ- ynet נדל"ן בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין להציג תכנים מ- ynet נדל"ן בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר, קובץ סרוק או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים או מידע כלשהם, ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. 

אין לקשר ל- ynet נדל"ן מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה,או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. ynet נדל"ן רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי למנוע פרסום או למחוק מודעה, הנושאת קישור או תוכן כאמור ו/או תוכן או קישור שעלולים לפגוע במוניטין ו/או בשמה הטוב - אין בכך כדי להפחית מאחריותו הבלעדית של מפרסם מודעה או פרסומת ב-ynet נדל"ן הנושאת קישור לתוכן או תוכן כאמור לכל פגיעה שתגרם בשל כך; ו/או כדי להשית על ynet נדל"ן אחריות לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזק שיגרמו בשל כך.

אין לקשר לתכנים מ-ynet נדל"ן, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט ב-ynet נדל"ן במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו ב-ynet נדל"ן. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מ- ynet נדל"ן, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי ב- ynet נדל"ן, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט ב- ynet נדל"ן להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת; 

לוח ידיעות רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי ynet נדל"ןבעניין זה. 

הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר. 

לוח ידיעות לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מ – ynet נדל"ן ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את לוח ידיעות ו-ynet נדל"ן בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מכך.                                                                                                                                                                   
הטמעת סרטוני וידאו (Embedding)- אין להטמיע סרטוני וידאו מ- ynet נדל"ן ללא אישור מראש ובכתב של לוח ידיעות בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרים שעצם הטמעת הסרטון תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו. לוח ידיעות שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי לוח ידיעות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. לוח ידיעות רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי - במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי לוח ידיעות בעניין זה. לוח ידיעות לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מ-ynet נדל"ן. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/ המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את לוח ידיעות בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

 

מידע באתר - כללי 

ב- ynet נדל"ן מתפרסם מידע משלושה מקורות: פרסומות ומודעות- מטעם מפרסמים, ומידע משלים מטעם ספקי תכנים או מטעם לוח ידיעות עצמה.

 

מידע שמוסרים מפרסמים - מודעות ופרסומות

ynet נדל"ן כולל תכנים (מודעות,תגובות למודעות (טוק-בקים) ופרסומות) מטעמם של משתמשי האתר המבקשים להציע למכירה מוצרים, שירותים או מידע ("המודעות"). 

מסירת מודעות לפרסום ב-ynet נדל"ן אינה מקנה לך זכות לדרוש שהן יפורסמו או יוסיפו להתפרסם. 

המודעות יכול שיהיו בטקסט, בתמונות, בקול, במולטימדיה או בטלפוניה. 

הן מתפרסמות מטעמם של אנשים פרטיים כמו גם מטעם חברות, מוסדות ועסקים. 

לוח ידיעות מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע מטעם המפרסמים באתר. המודעות נמסרות לפרסום מטעם המפרסמים או המשתמשים ועל אחריותם בלבד. לוח ידיעות אינה כותבת או מוודאת את תוכן המודעות, דיוקן, מהימנותן, שלמותן או עדכניותן. לוח ידיעות לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות ב- ynet נדל"ן האחריות היחידה לתוכן זה חלה על מי שמסרו את המודעות לפרסום. לפיכך, פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה, עידוד, הבעת דעה או עמדה מטעמה של לוח ידיעות באשר לרכישת השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לוח ידיעות תהא רשאית לבדוק את המודעות לפני פרסומם או במהלך. 

כל עסקה שתעשה על ידך בעקבות מודעה שהתפרסמה באתר תסוכם ישירות בינך לבין מי שמסר את המודעה לפרסום. לוח ידיעות אינה צד לכל עסקה כזו, ולא תישא באחריות לשירותים, למוצרים או למידע, שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו בעקבות פרסומן ו/או איכותם. 

מי שמוסר מידע ו/או תוכן לפרסום ב ynet נדל"ן -לרבות באמצעות מודעה, מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. הוא מקנה ללוח ידיעות רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם, להשתמש לצורך פרסום ו/או קידום של לוח ידיעות ו/או אתר ynet נדל"ן ו/או להשתמש במידע ו/או תוכן כאמור /או בכל חלק מהם, בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, ב- ynet נדל"ןבדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין. 

אם אתה מבקש למסור מודעות לפרסום באתר, זכור: המודעות ייחשפו לכל משתמשי ynet נדל"ן ובעת שיגור או מסירת מודעה לפרסום ב-ynet נדל"ן, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות הפרסום.

זכור: עליך לנהוג במסירת המידע שבמודעות - כמו גם בפניות אליך - לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט. עליך להקפיד שמודעות שתפרסם יכללו תכנים חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם ב-ynet נדל"ן את התכנים הבאים:

כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף; 

כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; 

כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; 

כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב; 

סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; 

כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב; 

כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם; 

כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; 

כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי. 

כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; 

כל תוכן העלול להטעות צרכן; 

כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי ynet נדל"ן בפרט; 

כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

ynet נדל"ן תהא רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא, כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים ב-ynet נדל"ן, במשתמשיו, לוח ידיעות או במי מטעמה. בנוסף, לוח ידיעות תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים ב-ynet נדל"ן. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות ynet נדל"ן לפי כל דין, אין בהן כדי להפחית מאחריותך הבלעדית כמפרסם מודעה הנושאת תוכן אסור כאמור ו/או כדוגמתו, ואין בהן כדי להשית על ynet נדל"ן אחריות לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזק שיגרמו בשל פרסום כאמור.

 

הקפצת מודעות

ynet נדל"ן מגביל את השימוש באפשרות להקפצת המודעה ל-6 שעות בין הקפצה להקפצה. בנוסף, ל- ynet נדל"ן שמורה הזכות לשנות זמן הקפצה זה בהתאם לשיקוליו וללא הודעה מראש.

 

תנאי ביטול לגבי מודעה שהועלתה לפרסום בתשלום באתר

מודעה שהועלתה לאתר על ידי הגולש, תעלה לאתר בפועל בתוך 15 דקות. שימו לב: לאחר שהמודעה תעלה לאתר ועל פי דרישת לקוח, ניתן יהיה בתוך 24 שעות ממועד פרסום מודעה באתר, לקבל החזר כספי יחסי בהתאמה למשך פרסומה באתר.

 

מידע שמוסרים ספקי תוכן 

על מנת לספק לך מידע מקיף ככל האפשר, התקשרה לוח ידיעות בהסכמים עם ספקי תוכן מתמחים, כדוגמת מי שמוציאים לאור מחירוני רכב, מכרזי נדל"ן, בחינות השמה מקוונות וכדומה. תכנים מסוג זה מתפרסמים כשהם מעוצבים כחלק בלתי נפרד מ- ynet נדל"ן כדי לזהות את מקורם נשתדל לציין לצידם כי אינם מתפרסמים מטעם לוח ידיעות. 

כמו כן, לצד חלק מן המודעות באתר, או במשולב עימן, יופיעו קישורים למחירונים או לטבלאות ו/או מאגרי מידע, העשויים להיות רלבנטיים לנושאי המודעה (לדוגמא: רכב, דירות וכיו"ב). קישורים אלה עשויים להפנות למידע שמוסרים לנו ספקי תוכן, גם מבלי שהדבר צוין בהם במפורש. 

בעוד אנו עושים מאמץ לברור ספקי תוכן מהימנים ומוכרים, המחירונים, המידע שהם מספקים מיועד כשירות לציבור, להתרשמות ולרקע כלליים וראשוניים בלבד. לעתים קרובות אופיו סטטיסטי או מהווה הערכה זהירה ובלתי מחייבת. הוא אינו מיועד ואינו יכול להתאים לנסיבותיהם של כל מקרה ומודעה. הוא יכול להשתנות מעת לעת, ולפרקים גם לעתים תכופות.

לוח ידיעות אינה מלקטת או מחברת המידע הזה ולפיכך אינו נושאת בכל אחריות לדיוקו, שלמותו או עדכניותו. 

לפיכך, פרסום המידע באתר אינו מהווה המלצה, עידוד, הבעת דעה או עמדה מטעמה של לוח ידיעות ואין בפרסומו כל ערובה למהימנותו, דיוקו, שלמותו, עדכניותו, אמינותו, או חוקיותו. פרסומו של מידע כאמור אינו מהווה תחליף לבדיקה פרטנית המיועדת לקבוע את שוויו או מצבו של הנכס, השירות או המידע המוצעים למכירה באמצעות מודעות באתר בהתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים ומוסמכים מטעמך כדוגמת שמאי מקרקעין, שמאי רכב, מכון בדיקה לרכב או כל גורם אחר, לפי העניין.

 

מידע מטעם לוח ידיעות

ב- ynet נדל"ן תמצא מידע מערכתי המתפרסם מטעם לוח ידיעות, כדוגמת כתבות, מאמרים, מדריכים וכיו"ב.

נעשה מאמץ לדייק באיסוף המידע. עם זאת, ייתכן שיפלו בו בתום לב טעויות, שיבושים או אי-דיוקים. המידע יכול שיהיה עדכני למועד איסופו, אך ישתנה לאחר מכן. הקפד אפוא לבדוק את תאריך הפרסום המקורי, המצוין לצד המידע בבירור ואת תוכן המודעה הרלבנטית - המוצרים, השירותים והמידע המוצע דרכה.

אל תסתמך על המידע בעניין מהותי כלשהו אלא אם בדקת אותו באופן עצמאי.

 

תיקון שגיאות 

במידה שנודע לך על שגיאה או חוסר במידע, נתונים או פרטים כלשהם שהתפרסמו מכל מקור שהוא באתר, אנא הודע לנו מיד באמצעות דואר אלקטרוני ynadlan@ynet.co.il ככל שהדברים תלויים בלוח ידיעות ובאפשרויותיה, אנו נשתדל לברר את הדברים ולתקנם בכל ההקדם. 

 

שירותים המחייבים רישום 

בynet נדל"ן תמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר שתשלים את תהליך ההרשמה, תמסור את הפרטים המתבקשים במהלכו ותאשר את הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.

השימוש בשירותים האלה יכול שיחייב תשלום. ההוראות המתייחסות לתשלום יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, שאותו תתבקש לאשר. 

בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כדוגמת שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, פרטי כרטיס האשראי שלך (אם השירות כרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת הלקוחות של ynet נדל"ן במייל:ynadlan@ynet.co.il או באופן מקוון באתר השירות. 

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות לוח ידיעות. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. לוח ידיעות לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של ynet נדל"ן חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. 

בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. לוח ידיעות תהא רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. 

שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים. 

לוח ידיעות רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית לוח ידיעות לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

- אם בעת ההרשמה לשירות מסרת פרטים שגויים;

- אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים ב-- ynet נדל"ן או באתרי אינטרנט אחרים של קבוצת ידיעות אחרונות לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

- אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת איזה מאתרי האינטרנט של קבוצת ידיעות אחרונות;

- אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני;

- אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא;

- אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;

- אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);

- אם פרסמת מוצר או שירות או מידע הנוגעים לצד ג', שלא בידיעתו.

- אם יש לך חוב כספי ללוח ידיעות, או לכל תאגיד אחר מקבוצת ידיעות אחרונות, ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד לתשלומו.

 

הרשמתך לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך אגב רכישת מוצר או שירות דרך ynet נדל"ן, ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות האתר הרלבנטי וזאת באמצעות אי-מייל, sms וכיו"ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.

 

שרות הסוכן החכם:

מבלי להפחית מן האמור בתנאי שימוש אלה בנוגע למכלול השירותים באתרים לרבות אלה הטעונים רישום, תובא להלן התייחסות פרטנית לתנאי שירות הסוכן החכם (להלן:"הסוכן החכם") המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש כאמור ואולם בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאי שירות הסוכן החכם כדלקמן לבין האמור בתנאי השימוש, תגבר הוראה מפורשת בתנאים אלה לגבי שירות הסוכן החכם על הוראות תנאי השימוש.

תיאור השירות

השירות כולל, לעת עתה: הודעות אינפורמטיביות אשר מספקות מידע ותוכן בתחומים שונים בהתאם לקטגוריות התוכן כמפורט להלן (להלן: "תוכן אינפורמטיבי"). לוח ידיעות שומרת לעצמה את הזכות לאפשר למנוי השרות, להביע את הסכמתו לקבלת מידע אשר כולל מתן הצעות, המלצות, מבצעים מכירתיים ומידע פרסומי (להלן: "תוכן שיווקי") ו/או סוגי תכנים נוספים( השירות מועבר למשתמשים באמצעות דוא"ל.

אבטחת מידע

החברות תנקוטנה בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המנוי, עם זאת החברות אינן יכולות לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך הן לא תישאנה בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המנוי הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתן.

לצורך קבלת השירות המנוי מצהיר:

כי הוא מסכים ומאשר שהשירות הניתן הנו לשימושו האישי בלבד וכי לא ישתמש בו למטרות עסקיות או מסחריות. 

כי הוא מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של החברות כמפורט בתקנון זה והשימוש אותו תעשנה בפרטים הנמסרים על ידו במסגרת הצטרפותו לשירות ו/או בדפוסי השימוש שלו בשירות ו/או מיקומו, כמפורט לעיל. 

כי הוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את החברות ואת סיטינטמכל אחריות בעניין זה. 

כי הובא לידיעתו כל מידע הדרוש לשם שימושו בשירות. 

כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו בהתאם למסמך זה. 

כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים. 

כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברות על פי כל דין, במקרים בהם החברות תחשושנה כי השימוש שלו בשירות אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהינה החברות רשאיות להתחקות אחר השימוש אותו יעשה בשירות, למנוע ממנו גישה לשירות, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותו בשירות לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתן של החברות, כי הינם נפגעים מפעילותו המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר החברות תמצאנה לנכון, והכל בכפוף לכל דין. 

 

זכויות קניין רוחני

המנויים מצהירים כי התוכנה, המידע והסודות המסחריים והתיעוד הקשור בשירות הם קניינו של ynet נדל"ן. מוצהר בזאת כי אין המנוי רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברות ו/או לצד ג' כלשהו לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ופטנטים הנחשפים במהלך השירות

 

דין ומקום שיפוט

על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל.

סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.

 

התנתקות מהשירות

ניתוק מהשירות ניתן לביצוע באתר באמצעות לחיצה על ביטולו של הסוכן החכם. כמו כן, ניתן לבצע זאת באמצעות נציגי מערך שרות הלקוחות:

צוות שרות הלקוחות זמין לרשותך בימים א-ה' בין השעות 8:30- 17:00

 

מעבר לשעות פעילות אלו, ניתן לפנות לאתר השירות, 24 שעות ביממה, באמצעות המפורט להלן, ונציג השרות ישמח להשיב לפנייתך בהקדם:

* דוא"ל בכתובת:ynadlan@ynet.co.il

* פקס, שמספרו: 03-6954269

* מילוי טופס 'צור קשר', אשר קישור אליו נמצא בתחתית כל עמודי האתר.

 

קישורים באתר

במידע המתפרסם באתר תמצא קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע ותוכן אחרים. האתרים והמידע המקושרים מתוך ynet נדל"ן אינם מתפרסמים על ידי לוח ידיעות או מטעמה. 

יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. לוח ידיעות אינה אחראית לאתרי האינטרנט, שאליהם מוליכים הקישורים ב- ynet נדל"ן אין באפשרות ynet נדל"ן לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. לוח ידיעות אינה שולטת במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר ואינו מפקח עליהם. לכן העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין ולא יהיה בכך כדי להעיד על הסכמתה של ynet נדל"ן ו/או מתן ערובה מטעמה לאמינותם, עדכניותם וחוקיותם ו/או לנוהגי בעלי התכנים הנ"ל בתחום הפרטיות ו/או לכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.

לוח ידיעות אינה מתחייבת כי כל הקישורים('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. לוח ידיעות רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט. 

לוח ידיעות לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.

 

מדיניות פרטיות

לוח ידיעות מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של ynet נדל"ן נמצאת בכל עת בכתובת: https://nadlan.ynet.co.il/privacy-policy

והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות, מומלץ שתחזור ותקרא אותה מדי פעם.

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בשם וסימני המסחר ynet נדל"ן, לוח ידיעות בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי לוח ידיעות או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של לוח ידיעות או של ידיעות אחרונות בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בכל אמצעי או דרך, בלא קבלת הסכמתה של לוח ידיעות בכתב ומראש. 

ב- ynet נדל"ן מתפרסמים תכנים על-פי הסכם בין לוח ידיעות לבין צדדים שלישיים, כדוגמת - אך לא רק - מפות, מחירון הרכב או המחשבונים באתר. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לצד השלישי, שהרשה ללוח ידיעות להשתמש בהם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בתכנים אלה. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתרים הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש. 

מי שמוסר מידע ו/או תוכן לפרסום ב- ynet נדל"ן לרבות באמצעות מודעה או פרסומת, מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. הוא מקנה לידעות אינטרנט רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם, להשתמש לצורך פרסום ו/או קידום של לוח ידיעות ו/או אתר ynet נדל"ן ו/או ולהשתמש במידע ו/או תוכן כאמור /או בכל חלק מהם, בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, ב- ynet נדל"ן בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין. 

לתשומת לב: לוח ידיעות הינה בעלת זכויות היוצרים במודעות שמפרסמיהן בחרו להעביר אל לוח ידיעות את הזכויות בהן. אין להעתיק, להציג בפומבי, לבצע בפומבי או להפיץ בכל מדיה שהיא מודעות כאמור או כל חלק מהן.

מפרסמים ו/או ספקי תוכן לא יעלו לפרסום באתר מודעה ו/או פרסומת ו/או כל תוכן, שיש לגביהם זכויות יוצרים וקניין רוחני לרבות בשם וסימני מסחר ליוצריהם ו/או לבעלי הרשאה אחרים בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני כאמור (אתרי אינטרנט מתחרים ב- ynet נדל"ן וכיו"ב), אלא אם ניתנה להם מראש ובכתב הסכמתם של גורמים המוסמכים לאשר פרסום תוכן כאמור. 

לוח ידיעות איננה מעוניינת לקבל שלא על פי בקשתה המפורשת, הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום האתר (להלן: "הצעות פיתוח") וזאת מן הרצון להימנע מכל טענה בעניין, מצד גולשי האתר ואחרים, המוסרים הצעות פיתוח כאמור, המפותחות על-ידי עובדי ידיות אינטרנט. 

 

אחריות ידיעות איטרנט

השירותים והמידע באתר ynet נדל"ן ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי לוח ידיעות בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר. 

השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. 

לוח ידיעות אינה מתחייבת, כי למידע או למודעות שתפרסם באתר תהיה היענות. לוח ידיעות אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתמסור לפרסום, ולכן לא יישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. לוח ידיעות לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שתמסור לפרסום. 

כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר הינה באחריותך המלאה בלבד. לוח ידיעות אינה מתחייבת כי פרטים שמוסרים המפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. זכור: לוח ידיעות עצמה אינה מכירה את משתמשי האתר או המפרסמים בו, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום. לוח ידיעות לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר על-ידי צדדים שלישיים. 

לוח ידיעות אינה מתחייבת שהשירותים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ידיעת איטרנט או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל לוח ידיעות או אצל מי מספקיה.

 

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את לוח ידיעות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את לוח ידיעות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר, לרבות מודעות.

 

שינויים באתר והפסקת שירות

לוח ידיעות תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי לוח ידיעות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 

לוח ידיעות רשאית להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם. לוח ידיעות תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק לוח ידיעות את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף, ולאחר מכן יהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

 

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר ynet נדל"ן יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. 

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש ב-ynet נדל"ן ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים ב-ynet נדל"ן, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה. 

 

פנה אלינו 

לוח ידיעות מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: מחלקת שירות לקוחות , ynet נדל"ן, רחוב מוזס 1, ראשל"צ.

פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות: פקסימיליה למספר 03-6954269 (לציין: עבור שירות לקוחות) או להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת ynadlan@ynet.co.il

 

שים לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חווית הגלישה הטובה ביותר למד עוד

הבנתי